top of page

Privacy Statement

Privacy Statement Vera Breathwork

 

Dit is het privacy statement van mevrouw V. Peters handelend onder de naam Vera Breathwork, hierna: Vera Breathwork. Vera Breathwork is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83064583 en is gevestigd aan Maashaven 870 (6041TV) te Roermond. In dit document wordt uitgelegd hoe Vera Breathwork omgaat met het verwerken van jouw persoonsgegevens. Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens betracht Vera Breathwork de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

 

Verkrijging persoonsgegevens:

Indien je gebruik maakt van de diensten van Vera Breathwork, verstrekt je zelf een aantal persoonsgegevens aan Vera Breathwork, of worden persoonsgegevens van jou verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

Categorieën persoonsgegevens

Vera Breathwork verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contact- en NAW-gegevens;

 • Financiële gegevens;

 • Overige door jou zelf verstrekte persoonsgegevens.

 

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door Vera Breathwork verwerkt worden, hebben ten doel om:

 • Contact met je op te nemen om je te informeren over de door jou afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;

 • Het uitvoeren van haar diensten;

 • Verbeteren van de dienstverlening;

 • Het verrichten van betalingen;

 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;

 • Het doen van marketing en communicatie uitingen;

 • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;

 • Het versturen van nieuwsbrieven;

 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

 

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Vera Breathwork  worden persoonsgegevens verwerkt. Vera Breathwork verwerkt uitsluitend gegevens die Vera Breathwork noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over jou en jouw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die je met Vera Breathwork  bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van je verwerkt worden door het bezoeken van de website www.vera-breathwork.com indien je hiervoor toestemming hebt gegeven.

 

Noodzaak verwerking

De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die Vera Breathwork biedt, kunnen zonder het verwerken van jouw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens jouw expliciete toestemming is vereist, dien je hiervoor separaat toestemming te geven.

 

Bewaartermijn

De door Vera Breathwork verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

 

Verwerking door derden

Vera Breathwork deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op Vera Breathwork kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 • De ingeschakelde bezorgdienst(en), ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en locatiegegevens.

 • De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens.

 • De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.

 • Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.

 • Websitebeheerder en/of hostingpartij, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.

 

Beveiliging van Persoonsgegevens

Vera Breathwork neemt het beschermen van jouw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

 

Disclaimer

Door het gebruiken van de website stem je in met de disclaimer. Vera Breathwork behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Vera Breathwork aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Vera Breathwork voor zover deze niet aan derden toebehoren.

 

Cookieverklaring

Vera Breathwork maakt gebruik van technische en functionele cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Vera Breathwork mag, volgens de wet, cookies op jouw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is jouw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die Vera Breathwork gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld jouw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).

Met jouw toestemming plaatsen wij ''tracking cookies'' op jouw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina's je bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van jouw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Op de website van Vera Breathwork worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Dit houdt in dat Vera Breathwork informatie niet kan koppelen aan een natuurlijk persoon. Wij houden geen informatie bij van hetgeen je op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Indien je hierover vragen heeft kun je contact opnemen via info@vera-breathwork.com.

 

Gebruik social media

Vera Breathwork maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en social media (LinkedIn, Facebook, Twitter). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer je op de website de social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. Hierdoor kan de social media partij jouw IP-adres herkennen zodra je een artikel van de website deelt. Voor de cookies van social media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Vera Breathwork je naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

 

Browserinstellingen

Als je niet wilt dat websites cookies plaatsen op jouw apparaat waarmee je de website bekijkt, kun je jouw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijg je een waarschuwing en dien je toestemming te geven voor de cookie. Doe je dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. Je kan de instellingen van jouw browser aanpassen zodat jouw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kun je geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet je de instellingen van jouw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kun je de privacy instellingen aanpassen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Recht van betrokkenen

Als betrokkene heb je de volgende rechten:

 • Recht op inzage;
  Als betrokkene heb je het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van jouw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.

 • Recht op rectificatie;
  Je hebt het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.

 • Recht op gegevenswissing;
  Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

 • Recht op beperking van de verwerking;
  Als betrokkene heb je het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Vera Breathwork.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Vera Breathwork, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Vera Breathwork over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.

 • Recht van bezwaar;
  De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Vera Breathwork staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Klacht

Indien je een klacht hebt over de wijze waarop Vera Breathwork met jouw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kun je contact opnemen via de website of per e-mail via info@vera-breathwork.com. Om er zeker van te zijn dat je een recht wenst uit te oefenen verzoekt Vera Breathwork je om een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Je kan hierbij je pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van jouw privacy. Vera Breathwork zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op jouw verzoek reageren. Tevens kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. Je kan hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Wijzigingen Privacy Statement

Vera Breathwork kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij jou per e-mail daarvan op de hoogte.

 

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 30 juni 2021.

bottom of page