top of page

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Vera Breathwork

Mevrouw V. Peters handelend onder de naam Vera Breathwork (hierna: Vera Breathwork) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83064583 en is gevestigd aan Ophoven 3 (6101 RA) te  Echt.

 

Artikel 1 - Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding aan Klant tot het verrichten van Diensten door Vera Breathwork.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 

5. Diensten: De Diensten die Vera Breathwork aanbiedt, zijn ademhalingstechnieken, coaching, meditaties en healing zowel online als offline.

6. Dienstverlener: Mevrouw V. Peters handelend onder de naam Vera Breathwork, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Klant aanbiedt hierna: Vera Breathwork.

7. Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Vera Breathwork heeft aangesteld, projecten aan Vera Breathwork heeft verleend voor Diensten die door Vera Breathwork worden uitgevoerd, of waaraan Vera Breathwork een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. 

8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Klant en Vera Breathwork, alsmede voorstellen van Vera Breathwork voor Diensten die door Vera Breathwork aan Klant worden verstrekt en die door Klant worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Vera Breathwork waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Vera Breathwork, elke Overeenkomst tussen Vera Breathwork en Klant en op elke dienst die door Vera Breathwork wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Vera Breathwork aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Vera Breathwork is overeengekomen. 

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Klant.

5. De algemene voorwaarden van Klant zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval Vera Breathwork niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

Artikel 3 - Het Aanbod 

1. Alle door Vera Breathwork gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 

2. Vera Breathwork is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Klant schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Vera Breathwork het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Klant om een voor Vera Breathwork gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 

4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van Vera Breathwork zijn in beginsel indicatief en geven Klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod c.q. Overeenkomst van Vera Breathwork heeft aanvaard door betaling van de factuur.

2. Vera Breathwork heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. 

3. Vera Breathwork is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Klant geen rechten ontlenen.

4. Indien Klant een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Klant.

5. Elke Overeenkomst die met Vera Breathwork wordt aangegaan of een project dat door Klant aan Vera Breathwork wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Vera Breathwork is verbonden.

6. Het herroepingsrecht van Klant zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Klant zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Vera Breathwork met toestemming van Klant reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Klant ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht. 

7. Indien de Overeenkomst door meerdere Klants wordt aangegaan, is elke Klant afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Vera Breathwork van Opdrachtgever verkrijgt.

2. Zowel Klant als Vera Breathwork kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Klant.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Klant onverlet voor zover Vera Breathwork ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Klant dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Partijen kunnen de Overeenkomst per direct beëindigen. Opzegging geschiedt schriftelijk, althans per e-mail aan het bij partijen bekende e-mailadres.

5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Klant de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Vera Breathwork tegen het overeengekomen tarief. Klant heeft recht op restitutie van gelden van niet afgenomen Diensten. Vera Breathwork zal deze gelden zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na beëindiging van de Overeenkomst restitueren.

6. Zowel Klant als Vera Breathwork kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Vera Breathwork nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

7. Annulering van een reeds bevestigde afspraak kan slechts tot 24 uur voor de sessie kosteloos geannuleerd worden. Indien de annulering binnen 24 uur voor de aanvangsdatum plaatsvindt, is Vera Breathwork de kosten van de gereserveerde tijd van de betreffende sessie in rekening te brengen.

 

Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening

1. Vera Breathwork zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Vera Breathwork staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 

2. De Overeenkomst op basis waarvan Vera Breathwork de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Klant. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Klant verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Vera Breathwork aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Vera Breathwork heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 

4. Bij de uitvoering van de Diensten is Vera Breathwork niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Klant op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Vera Breathwork, is Klant gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe factuur.

5. Vera Breathwork is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Vera Breathwork Klant tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang. 

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Klant verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Vera Breathwork aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Vera Breathwork of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Klant komen, sprake is van vertraging heeft Vera Breathwork recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Klant. 

 

Artikel 7 - Verplichtingen Klant

1. Klant is verplicht alle door Vera Breathwork verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Vera Breathwork niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Klant.

2. Vera Breathwork is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Klant te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Vera Breathwork verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Vera Breathwork voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. Vera Breathwork kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Vera Breathwork gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Klant. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Klant dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Vera Breathwork.

 

Artikel 8 - Adviezen

1. Vera Breathwork kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Vera Breathwork de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. 

2. De door Vera Breathwork verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.

3. Klant is op eerste verzoek van Vera Breathwork verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Vera Breathwork wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Klant niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Vera Breathwork gedaan voorstel, is Klant te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging. 

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Vera Breathwork kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Klant en diens medewerkers. Klant staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.  

5. Klant zal Vera Breathwork schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Klant aandacht wenst.

 

Artikel 9 - Coaching en/of training

1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Vera Breathwork coaching verzorgen voor Klant en/of diens medewerkers.

2. De sessie vindt plaats op locatie van Klant of op een nader te bepalen locatie van Vera Breathwork. Indien de sessie plaatsvindt op locatie van Klant, is Klant verplicht de in het kader van de coaching vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen. Dit houdt in dat het een schone, rustige ruimte dient te zijn met weinig licht en geluid. Indien een sessie niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Klant niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Klant. Vera Breathwork is tevens gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de sessie. Ook kan de sessie online plaatsvinden via een digitale videoverbinding.

3. De inhoud van de door Vera Breathwork aangeboden sessie en de gedurende de sessie verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Vera Breathwork de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De sessie wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Klant alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).

4. Klant zal Vera Breathwork schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de sessie alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Klant aandacht wenst.

5. In het bijzonder heeft een Klant meldplicht aangaande (potentiële) gezondheidsrisico’s met betrekking tot de sessie. Opdrachtgever is verplicht voor aanvang van de sessie aan Vera Breathwork aan te geven indien hij last heeft van astma of andere long- en/of ademhalingsproblematiek en/of medicijnen gebruikt waardoor hij niet op normale wijze deel kan nemen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet, niet tijdig en/of niet volledig doorgeven van deze informatie. 

6. Klant is ermee bekend dat de Diensten kunnen leiden tot hyperventilatie en/of het belanden in een trance. Daarnaast is klant ermee bekend dat de Diensten kunnen leiden tot het loskomen van bepaalde emoties.

7. Alle (lichamelijke en/of psychische) schade ten gevolge van deelname aan de sessie is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Klant.

8. Indien Vera Breathwork tijdens de sessies situaties of ziektebeelden vermoedt die niet binnen de diensten van Vera Breathwork vallen, dan zal Vera Breathwork Klant doorverwijzen naar een arts of deskundige. Voortzetting van het traject zal in overleg met Klant worden besproken.

 

Artikel 10 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Klant nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Klant te komen, is Klant verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Vera Breathwork is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Klant verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Vera Breathwork, Vera Breathwork een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Klant. 

 

Artikel 11 - Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. Vera Breathwork voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen uurtarief. De kosten van de werkzaamheden worden vooraf in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

3. Reistijd ten behoeve van Klant, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Klant doorberekend.

4. Klant is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Klant door Vera Breathwork ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Partijen kunnen overeenkomen dat Klant in termijnen kan betalen. Indien termijnbetalingen zijn overeengekomen, dient Klant het gehele bedrag voldaan te hebben voorafgaand aan de laatste sessie.

6. Klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

7. Vera Breathwork is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

8. Klant dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Vera Breathwork. 

9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Klant wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Klant uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 12 - Incassobeleid -> Dit enkel wanneer je in de toekomst gaat werken met achteraf betalen.

1. Wanneer Klant niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Klant zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Klant zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Klant in verzuim is, zal Vera Breathwork zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Vera Breathwork meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Klant.

 

Artikel 13 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Vera Breathwork gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Vera Breathwork de betrokkene hierover informeren.

2. Klant is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Vera Breathwork verwerkt worden. Klant staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Klant Vera Breathwork tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Vera Breathwork op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

 

Artikel 14 - Opschorting en ontbinding

1. Vera Breathwork heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Klant nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Vera Breathwork gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. 

2. Vera Breathwork is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Klant in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Klant schriftelijk worden bevestigd.

3. Vera Breathwork is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Klant voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Klant verplicht om Vera Breathwork te vergoeden voor elk financieel verlies dat Vera Breathwork lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Klant.

 

Artikel 15 - Overmacht

1. Vera Breathwork is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Vera Breathwork wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Vera Breathwork, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant of diens derden aan Vera Breathwork zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Vera Breathwork of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Vera Breathwork buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Klant worden betaald. Vera Breathwork is niet verplicht om Klant te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 16 - Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Vera Breathwork alleen geacht te bestaan indien Vera Breathwork dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Vera Breathwork, is Vera Breathwork uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Klant Vera Breathwork binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Vera Breathwork deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Vera Breathwork in staat is om adequaat te reageren.  

3. Indien het verrichten van Diensten door Vera Breathwork leidt tot aansprakelijkheid van Vera Breathwork, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Klant geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Vera Breathwork. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. 

4. Vera Breathwork sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Vera Breathwork is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Klant vrijwaart Vera Breathwork voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Klant aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Vera Breathwork geleverde Diensten, tenzij Klant kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Vera Breathwork.

6. Enige door Vera Breathwork opgeleverde adviezen, op basis van door Klant onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Vera Breathwork.

7. De inhoud van het opgeleverde advies van Vera Breathwork is niet bindend en slechts adviserend van aard. Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Vera Breathwork opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Klant. Klant is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Vera Breathwork. Vera Breathwork is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

8. Indien door of namens Klant een derde wordt ingeschakeld, is Vera Breathwork nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Klant ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Klant ingeschakelde derde in Vera Breathwork haar eigen advies.

9. Vera Breathwork is niet aansprakelijk voor lichamelijk en/of psychisch letsel ontstaan door deelname aan de sessie. Elke deelname vindt plaats op eigen risico en verantwoordelijkheid van Klant. Klant is zelf verantwoordelijk voor de keuze die hij/zij maakt om deel te nemen aan de sessie. Eventuele long- en/of ademhalingsproblematiek of medicijngebruik dienen vooraf aan de sessie kenbaar gemaakt te worden aan Vera Breathwork. Vera Breathwork is nimmer aansprakelijk voor schade hieruit voortvloeiende.

10. Vera Breathwork is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging of vermissing van (persoonlijke) eigendommen in en rondom de locatie van Vera Breathwork. 

11. Vera Breathwork staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Vera Breathwork verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

12. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van Vera Breathwork vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Vera Breathwork binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Vera Breathwork. 

 

Artikel 17 - Geheimhouding

1. Vera Breathwork en Klant verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Klant aan Vera Breathwork bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Vera Breathwork is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Vera Breathwork opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Klant. Het is Klant uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Vera Breathwork steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Klant verstrekt.

3. Indien Vera Breathwork op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Vera Breathwork zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Vera Breathwork niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Klant geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Vera Breathwork aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Vera Breathwork vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Klant zal Vera Breathwork vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Vera Breathwork is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen Vera Breathwork en Klant ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 18 - Intellectuele Eigendomsrechten 

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Vera Breathwork waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Vera Breathwork en worden niet overgedragen aan Klant tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Vera Breathwork worden overgedragen aan Klant, is Vera Breathwork gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Klant. Een dergelijke vergoeding dient door Klant te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Klant verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Vera Breathwork rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Vera Breathwork. Indien Klant wijzigingen wenst aan te brengen in door Vera Breathwork opgeleverde zaken, dient Vera Breathwork expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 

4. Het is Klant verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Vera Breathwork rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

 

Artikel 19 - Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Vera Breathwork verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Vera Breathwork zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 

2. Klant vrijwaart Vera Breathwork van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Klant vrijwaart Vera Breathwork voor alle aanspraken van Klant en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Klant, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 

4. Klant vrijwaart Vera Breathwork voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Klant, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Klant verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Klant jegens derde(n).

5. Indien Klant elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Vera Breathwork verstrekt, garandeert Klant dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 20 - Klachten

1. Indien Klant niet tevreden is over de service van Vera Breathwork of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@vera-breathwork.com met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Vera Breathwork de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Vera Breathwork zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 21 - Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Vera Breathwork en Klant is Nederlands recht van toepassing. 

2. Vera Breathwork heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Klant hiervan op de hoogte stellen.

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Vera Breathwork en Klant, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Limburg, locatie Roermond, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.


 

Roermond, 7 juli 2021

bottom of page